Lãnh đạo Trung tâm

17/05/2021 10:03:02 AM         

1. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

   - Ông Nguyễn Thu Trang

   - Điện thoại: 0255.3826969; 0913.447237

 2. PHÓ GIÁM ĐỐC

   - Ông Phan Thanh Duy

   - Điện thoại: 0255.3811508; 0932.727570