STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 370/UBND 6/9/2012 CV: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2012 và hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2013
2 368/UBND 4/9/2012 CV: Tổng kết thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
3 364/UBND 30/8/2012 CV: Xây dựng báo cáo về hiện trạng và định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ của huyện từ nay đến 2015, định hướng đến 2020
4 362/UBND 29/8/2012 CV: Triển khai hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Sơn Tây
5 56/TB-UBND 16/8/2012 Kết luận của đồng chí Phạm Tấn Hoàng - CHủ tịch UBNDhuyện SƠn Tây tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 7/2012
6 826/QĐ-UBND 9/8/2012 QĐ: Thành lập BCĐ triển khai thực hiện đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của Thủ tướng CP tại huyện Sơn Tây
7 07/TB-HĐND 3/8/2012 Thông Báo: Nội dung chương trình và làm việc của Đoàn giám sát ( giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ thu- chi ngân sách huyện năm 2012
8 01/QĐ-HĐND 3/8/2012 Quyết định: Thành lập Đoàn giám sát ( Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ thu- chi ngân sách huyện năm 2012)
9 318/UBND 30/7/2012 CV: Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước thời hạn năm 2012
10 05/2012/NQ-HĐND 26/7/2012 Nghị quyết: Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012
11 04/2012/NQ-HĐND 26/7/2012 Nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2011