Chi trả trợ cấp gộp 01 lần tháng 5, 6 năm 2021 cho đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

14/05/2021 10:40:57 AM         

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 925/SLĐTBXH- BTXH ngày 07/5/2021 về việc chỉ đạo việc chi trả trợ cấp gộp 01 lần tháng 5, 6 năm 2021 cho đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid -19, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2017/UBND-KGVX thống nhất việc chi trả gộp 2 tháng (tháng 5, 6 năm 2021) vào cùng một lần chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời gian chi trả kết thúc trước ngày 22/5/2021
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đảm bảo an toàn tiền mặt và an toàn cho đối tượng thụ hưởng trong thời gian nêu trên. 

Bưu điện tỉnh chỉ đạo hệ thống các Bưu điện huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan lập phương án thực hiện việc chi trả trợ cấp tháng 5, 6 năm 2021 cùng một lần chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đúng đối tượng, đủ chế độ, kịp thời và đảm bảo các quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Bưu điện cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập phương án thực hiện việc chi trả trợ cấp xã hội tháng 5, 6 năm 2021 cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quản lý đảm bảo đúng đối tượng, đủ chế độ, kịp thời và đảm bảo các quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế. Chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện, UBND cấp xã thông báo về những thay đổi phương thức chi trả trợ cấp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 nêu trên; hỗ trợ, phối hợp với cơ quan Bưu điện trong việc cung cấp danh sách các đối tượng người cao tuổi trên 80 tuổi và các đối tượng là người ốm đau, bệnh tật nặng không thể đi lại được mà không có người nhận thay, các gia đình thuộc diện cách ly trên địa bàn (nếu có), để Bưu điện, cán bộ chi trả thực hiện chi trả trợ cấp xã hội tại nhà cho đối tượng.

                 Dũng Nguyễn

                 (Theo sld.quangngai.gov.vn)