Quảng Ngãi ban hành Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030
Ngày đưa:  17/05/2021 10:54:44 AM In bài
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Chương trình đã đề ra 4 mục tiêu chính và 24 chỉ tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2021-2030, cụ thể:

 07 chỉ tiêu thực hiện mục tiêu về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em đạt 65% vào năm 2025 và 75% vào năm 2030; Tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện đạt  90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. Giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống dưới 9,5‰ vào năm 2025 và dưới 9‰ vào năm 2030; giảm tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống xuống 12,5‰ vào năm 2025 và 10‰ vào năm 2030; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống dưới 18,5‰ vào năm 2025 và dưới 15‰ vào năm 2030.  Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi xuống dưới 9% vào năm 2025 và dưới 6% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều cao theo tuổi xuống dưới 17% vào năm 2025 và dưới 15% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể béo phì xuống dưới 5% đối với nông thôn và dưới 10% đối với thành thị vào năm 2025 và năm 2030. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 97% vào năm 2025 và  98% vào năm 2030; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (12 loại) đạt 95% vào năm 2025 và (14 loại) đạt 95% vào năm 2030. Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con dưới 2% vào năm 2030. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ sinh vào năm 2025 và duy trì 100% đến năm 2030.

07 chỉ tiêu thực hiện mục tiêu về bảo vệ trẻ em: Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em xuống dưới 3,5% vào năm 2025 và 3% vào năm 2030; tỷ lệ  trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp đạt 95% vào năm 2025 và 97% vào năm 2030; 100% trẻ em bị xâm hại, lạm dụng, bóc lột khi phát hiện được can thiệp, hỗ trợ; 100%  các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật. Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 2% vào năm 2025 và xuống 1,5% vào năm 2030. Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 210/100.000 trẻ em vào năm 2025 và 190/100.000 vào năm 2030; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 10/100.000 trẻ em vào năm 2025 và xuống còn 9/100.000 vào năm 2030. Phấn đấu 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa khi phát hiện được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời. Từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, duy trì mức giảm số cuộc tảo hôn từ 2% đến 3% hằng năm giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030.  Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 98,5% vào năm 2025, phấn đấu đạt 100%  vào năm 2030.

07 chỉ tiêu thực hiện mục tiêu về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em: Phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội đạt 99,1% vào năm 2025 và 99,3% vào năm 2030.  Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,1% vào năm 2025 và duy trì 99,3% vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp tiểu học đạt 97% vào năm 2025 và đạt 99% vào năm 2030; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học bậc tiểu học dưới 0,12% vào năm 2025 và dưới 0,1% vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 88% vào năm 2025 và đạt 93% vào năm 2030; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp trung học cơ sở dưới 0,14% vào năm 2025 và dưới 0,05% vào năm 2030. Phấn đấu 85% trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em vào năm 2025. Tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật đạt 55% vào năm 2025 và 60% vào năm 2030; tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 70% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030. Phấn đấu tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em đạt 40% vào năm 2025 và 45% vào năm 2030.

03 chỉ tiêu thực hiện mục tiêu về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em: Phấn đấu  30% trẻ em từ 07 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp vào năm 2025 và  35% vào năm 2030. Phấn đấu 85% trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đạt 30% vào năm 2025 và 35% vào năm 2030.

Cùng với đó, Chương trình cũng đề ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: kiểm tra, thanh tra liên ngành và chuyên đề về trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em; giám sát tình hình thực hiện các mục tiêu của Chương trình, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

          Bằng việc phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030 một lần nữa khẳng định cam kết của tỉnh trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thông qua Chương trình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo sự phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn giữa các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội trong việc nâng cao nhận thức, chia sẻ nguồn lực và nâng cao hiệu quả các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chương trình này còn là cơ sở để giám sát, đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em tại các cấp; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững./.

                            Theo sld.quangngai.gov.vn


Bản quyền ©2019 OCOP Tỉnh Quảng Ngãi