STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 05/2012/NQ-HĐND 26/7/2012 Nghị quyết: Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012
2 04/2012/NQ-HĐND 26/7/2012 Nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2011