Tổ chức các hoạt động Ngày công tác xã hội 25/3/2019

13/05/2021 02:29:43 PM         

Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Công tác xã hội, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2019.

 Các hoạt động nhân Ngày Công tác xã hội năm nay nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.


    Nội dung tổ chức các hoạt động tập trung vào 04 chức năng của công tác xã hội đó là phòng ngừa, can thiệp, phục hồi, phát triển và 09 nhiệm vụ của nghề công tác xã hội gồm: bảo vệ trẻ em, hỗ trợ tư pháp với người chưa thành niên, hỗ trợ các gia đình có vấn đề, mâu thuẫn, khủng hoảng, bảo trợ xã hội cho người già, bảo trợ xã hội cho người khuyết tật, phát triển cộng đồng, công tác xã hội trong trường học, sức khỏe, một phần của sức khỏe tâm thần, nghiên cứu xã hội và hoạch định chính sách xã hội.
     Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí của công tác xã hội; tổ chức giao lưu, tọa đàm, văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày Công tác xã hội; khen thưởng, biểu dương nhằm khích lệ, động viên và ghi nhận những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác xã hội; tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị, cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập; phát động cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo,….